Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Персональна сторінка

 

 

Колот Наталя Володимирівна

 

– кандидат біологічних наук

– доцент кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 

 

Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6–16

тел. +380577075571

e-mail: natalia.kolot@karazin.ua

 

Дисципліни

“Medical biology” (1-st year; School of Medicine), Генетика розвитку та Облік мутацій у тварин, Гістологія, Медична біологія, дистанційний курс Механізми онтогенезу.

 

Наукові інтереси: Процеси старіння організму та стовбурові клітини. Вікові зміни в стовбурових клітинах. Вивчення регенеративних властивостей стовбурних клітин при порушенні функцій тканин організму. Механізми онтогенезу, старіння.

 

Навчалася на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, у 2005 році отримала диплом магістра "з відзнакою". З 2005 по 2008 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю "Фізіологія людини і тварин". З листопада 2008 по серпень 2012 обіймала посаду старшого лаборанта з вищою освітою на кафедрі генетики і цитології. З 1 вересня 2012 обіймає посаду старшого викладача на кафедрі генетики і цитології та старшого наукового співробітника в НДІ біології.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему Показники вуглеводного обміну у кролів з експериментальним цукровим діабетом після трансплантації острівців підшлункової залози в різні тканини організму за спеціальністю 03.00.13 Фізіологія людини і тварин. Активно займається науковою роботою: проводить наукові дослідження, результати яких знайшли відображення у 35 публікаціях у виданнях України та зарубіжних країн. Має патент 32227 Україна Спосіб корекції гіперглікемії при інсулінозалежному цукровому діабеті. Автор 3 навчально-методичних видань. Автор дистанційного курсу Механізми онтогенезу для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання. Має сертифікат № 55/2016 від 04.11.2016 про визначення інформаційного ресурсу (дистанційний курс Механізми онтогенезу) системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці. Володіє сучасними методами: отримання та культивування клітин різних тканин тваринного організму, трансплантація, світлова та флуоресцентна мікроскопія, цитофлуориметричний аналіз, методи визначення показників крові, імуноферментний, радіоімунологічний, спектрофотометричний методи, гістохімічний і гістологічний аналіз.

 

Наукові праці

Статті

Скрипниченко (Колот) Н.В., Божок Г.А., Бондаренко Т.П. Сравнительное изучение инсулинпродуцирующей способности островков поджелудочной железы новорожденных поросят и новорожденных кроликов іn vitro // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2006. − № 748, вип. 4. – С. 159–163.

Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П. Влияние места трансплантации островков поджелудочной железы на компенсацию углеводного обмена у кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа // Проблеми ендокринної патології. – 2007. – № 4. – С. 71–77.

Легач Е.И., Колот Н.В., Божок Г.А. Интрапортальная комбинированная трансплантация островков с клетками Сертоли как способ коррекции нарушений углеводного обмена при экспериментальном сахарном // Трансплантологія. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 151–153.

 Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П. Показатели крови при ксенотрансплантации островков поджелудочной железы кроликам с аллоксан-индуцированным диабетом // Проблемы криобиологии. – 2008. – Т. 18, № 1. – С. 130–133.

Колот Н.В., Божок Г.А., Бондаренко Т.П.  Ксенотрансплантація острівців підшлункової залози в селезінку при експериментальному цукровому діабеті // “Хист” Всеукр. мед. журнал молодих вчених. – 2008. – Вип. 10. – С. 212.

 Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П. Трансплантация островков поджелудочной железы новорожденных поросят в костный мозг кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа  //  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2008. − № 814, вип. 7. – С. 155–160.

Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П. Влияние интрапортальной и внутрипеченочной ксенотрансплантаций островков поджелудочной железы на функциональное состояние печени  // Проблеми ендокринної патології. – 2008. –  № 4. – С. 69–75.

Божок Г.А., Сидоренко О.С., Колот Н.В., Бондаренко Т.П. Применение интестинальной подслизистой оболочки для инкапсуляции островков поджелудочной железы при ксенотрансплантации //  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2009. − № 878, вип. 10. – С. 91–96.

Колот Н.В. Применение флуоресцентного карбоцианинового красителя DiOC18 для идентификации панкреатических островков после ксенотрансплантации // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2012. – № 1008, вип. 15. – С. 203-209.

Колот Н.В., Бондарь А.Ю. Влияние ограничения калорийности на продолжительность переживания клеток костного мозга и селезенки в системе in vitro // Проблемы старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – С. 39.

Колот Н.В. Особенности стволовых клеток в разные периоды онтогенеза // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразі на. Серія: біологія. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, № 1056. ‒ С. 168-177.

Копич Ю.І., Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Є.І., Єгоров В.І. Отримання острівців з підшлункової залози неонатальних свиней // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип.4, Т.2, № 105. – С. 190-197.

Костенко В.В., Колот Н.В., Воробйова Л.І. Вплив віку та голодування на яйцепродукцію імаго Drosophila melanogaster та порушення ембріонального етапу онтогенезу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. , №. – С. 64-70.

Bozhkov А.I., Kabachnyy V.I., Kolot N.V., Bondar’ А.Yu., Chumak I.V. HORMESIS EFFECT AND THE INFLUENCE OF ULTRA-LOW GLYCOSIDES DOSES ON THE BONE MARROW CELLS PROLIFERATIVE ACTIVITY IN CULTURE // Journal Of Harmonized Research in Pharmacy. – 2014. – Vol. 3(4). – P. 154-166. www.johronline.com

Сборник заданий для практических занятий по дисциплине  Механизмы онтогенеза для студентов биологического факультета / сост. Н. В. Колот, Н. Е. Волкова, Л. И. Воробьёва. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 55 с.

Костенко В.В., Колот Н.В., Воробьёва Л.И. Изучение стадий эмбриональной гибели Drosophila melanogaster в зависимости от возраста и голодания имаго // Онтогенез. – 2015. – Т. 46, № 6. – С. 430-438.

Kostenko  V. V. ,  Kolot N. V.,  Vorobyova L. I. Research of embryonic mortality stages of Drosophila melanogaster depending on age and starvation of an imago // Russian Journal of Developmental Biology. – 2015. – Vol. 46, Issue 6. – P. 381-388.

Механизмы онтогенеза: курс лекций (для студентов биологических специальностей) / сост., Н. В. Колот, Н. Е. Волкова, Л. И. Воробьёва. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 227 с.

Колот Н. В., Костенко В. В., Воробьёва Л. И. Влияние возраста родителей и аллельного состояния гена white на показатели приспособленности Drosophila melanogaster // Вісник Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2016. – Вип. 26. – С. 117-124.

Колот Н. В. Влияние внутриселезеночной трансплантации панкреатических островков на эндокринную ткань поджелудочной железы кроликов с экспериментальным диабетом // Проблемы эндокринной патологии. – 2016. – № 4. – С. 55-63.

Колот Н. В. Альбом микрофотографий гистологических препаратов для практических занятий по дисциплине Гистология : электронное учебное пособие для студентов биологических специальностей / сост. Н. В. Колот, Л. И. Воробьёва. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 122 с.

Сертифікат № 55/2016 про визначення інформаційного ресурсу (елементу ресурсу) системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці. Інформаційний ресурс: дистанційний курс Механізми онтогенезу. Автор: доц. кафедри генетики і цитології біологічного факультету Н.В. Колот. Протокол №7 від 04.11.2016 : Режим доступу http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php Сертифицирован 4.11.2016

 

 

 

Тези доповідей

Скрипниченко (Колот) Н.В., Божок Г.А.  Морфофункціональна характеристика клітинних культур підшлункової залози новонароджених поросят // матеріали І міжнар. конф. молодих вчених [“Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 21-23 лист. 2006 р.) / М-во освіти і науки України. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 80.

Легач Е.И., Божок Г.А., Скрипниченко Н.В. (Колот) Комбинированная трансплантация органотипических культур эндокринных желез в профилактике и лечении эндокринопатий // матеріали наук.-практ. конф. [“Профілактика, діагностика та лікування – основні складові терапіїї”](Харків, 19 жовт. 2006 р.) / АМН України [та ін.]. − Х. : Ін-т терапії ім. Л.Т. Малої АМН України, 2006. – С. 49.

Колот Н.В., Божок Г.А., Бондаренко Т.П. Вивчення та порівняння інсулінпродукуючої властивості культур острівців підшлункової залози новонароджених поросят і новонароджених кролів // матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів [“Молодь та поступ біології”], (Львів, 23-27 квіт. 2007 р.) / М-во освіти і науки України. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – С. 470.

Божок  Г.А., Алабедалькарим Н.М., Дудецкая Г.В., Колот Н.В. Использование флуоресцентных полиметиновых красителей в клеточной трансплантации // материалы III Всерос. симпозиума с междунар. участием [Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии], (Москва, 25-26 апр. 2007 г.) / М-во здравоохр. и соц. развития Рос. Федерации [и др.]. − М. : ФГУ Науч.-исслед. ин-т трансплантологии и искусственных органов, 2007. – С. 56.

Легач Е.И., Божок Г.А., Колот Н.В., Бондаренко Т.П. Интрапортальная комбинированная ксенотрансплантация островков поджелудочной железы с клетками Сертоли в лечении экспериментального сахарного диабета  // материалы III Всерос. симпоз. с междунар. участием [Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии], (Москва, 25-26 апр. 2007 г.) / М-во здравоохр. и соц. развития Рос. Федерации [и др.]. − М. : ФГУ Науч.-исслед. ин-т трансплантологии и искусственных органов, 2007. – С. 75-76.

Колот Н.В.,  Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П.  Показники вуглеводного обміну при інтрапортальній ксенотрансплантації острівців підшлункової залози кролям з алоксановим діабетом // матеріали IV міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів [“Молодь та поступ біології”], (Львів, 7-10 квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – С. 425-426.

Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П.  Биохимические показатели крови у кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа после интрапортальной трансплантации островков поджелудочной железы  // матеріали наук.–практ. конф. VII Данилевські читання [“Фундаментальна та клінічна ендокринологія: проблеми, здобутки, перспективи”], (Харків, 21-22 лют. 2008 р.) / АМН України. – Х. : Ін-т проблем ендокринної патології В.Я. Данилевського АМН України, 2008. – С. 81–82.

Колот Н.В. Влияние естественного микроокружения на стволовые клетки в процессе онтогенеза // наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю Актуальні питання геронтології та геріатрії присвячена памяті В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 р.). – С. 24.

Колот Н.В., Бондарь А.Ю. Устойчивость клеток селезенки к ионам меди на фоне ограничения калорийности в питании животных // VI міжнародна конференція молодих вчених Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція, (Одеса, 13-17 травня 2013 р.). – С. 279.

Колот Н.В. Вплив ксенотрансплантації острівців підшлункової залози на компенсацію експериментального цукрового діабету // Наука України. Перспективи та потенціал: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції Наука України. Перспективи та потенціал (м. Одеса, 21-22 лютого 2014 р.) / Партнерство Нова Освіта. / Партнерство Нова Освіта. – Одеса: 2014. – С. 9-11.

Огиенко С.Л., Кравченко Ю.Н., Колот Н.В., Божков А.И. Возраст-зависимые особенности клеток костного мозга в системе in vitro // матеріали ІX міжнар. конф. молодих вчених [“Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 18-20 лист. 2014 р.) / М-во освіти і науки України. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 10-11.

Костенко В. В., Колот Н. В. Влияние пол-возрастных особенностей родителей на частоту возникновения эмбриональной гибели Drosophila melanogaster // Актуальные проблемы современной генетики : матер. науч. всерос. конф. с международным участием, посвященная 40-летию кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета (Казань, Россия, 20-22 октября 2016). – C. 61-63.

 

Винаходи

Пат. 32227 Україна, МПК51 (2006) А61К 35/39, А61В 17/00, А61К 35/48. Спосіб корекції гіперглікемії при інсулінозалежному цукровому діабеті / Легач Є. І., Божок Г. А., Колот Н. В., Бондаренко Т. П.; заявник і власник ІПКіК НАН України. – № u200714592 заявл. 24.12.2007; опубл. 12.05.2008 // Промислова власність. – Бюл. № 9.

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2016 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU