Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Страшнюк Володимир Юрійович

Страшнюк Володимир Юрійович

Вчений ступіть: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: професор

Навчальні дисципліни

 • «Біологія індивідуального розвитку»
 • «Епігенетика»
 • «Генетика статі»
 • «Організація геному»

Наукова робота

сфера наукових інтересів

 • генетика дрозофіли
 • біологія політенних хромосом
 • епігенетика
 • радіобіологія

патенти

 • Пат. Україна, № 137874. МПК (2006.01) G01N 33/554. Спосiб визначення токсичної дії хімічної речовини / В.Ю. Страшнюк , О.В. Тагліна, С.В. Білоконь, Т.Г. Алєксєєва; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. № u 2019 03850; заявл. 15.04.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21. 4с.
  https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/

підготовка аспірантів:  захистили кандидатські дисертації

 • Скоробагатько Д. О. Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster Meig. після гострого γ-опромінення. – Автореф. дис… канд. біол. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Науковий керівник: В.Ю. Страшнюк – ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ, 2018. – 21 с.

Публікації

 • Dyka L. D., Shakina L. A., Strashnyuk V. Yu., Shckorbatov Yu. G. Effects of 36,6 GHz and static magnetic field on degree of endoreduplication in Drosophila melanogaster polytene chromosomes // International Journal of Radiation Biology. 2016. 92(4), рр. 222–227. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2016.1137105
 • Дика Л. Д., Страшнюк В. Ю., Шкорбатов Ю. Г. Компоненти пристосованості у Drosophila melanogaster за впливу мікрохвильового опромінювання // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – 2016. – № 26. – С. 65–73. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/26(2016)/pdf/65.pdf
 • Скоробагатько Д. O., Страшнюк В. Ю., Мазілов O. O. Тривалість життя в потомстві Drosophila melanogaster після гострого γ-опромінення // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2016. – № 26. – С. 74–85. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/26(2016)/pdf/74.pdf
 • Дика Л.Д., Страшнюк В.Ю. Тривалість життя в імаго Drosophila melanogaster Meig. за впливу мікрохвильового опромінювання // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2017. – Т. 20. – С. 276–280.
  http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/issue/view/Faktory_V20_2017
 • Dyka L.D., Shakina L.A., Strashnyuk V.Yu. Peculiarities of homologous conjugation of polytene chromosomes after exposure to microwaves and static magnetic field in Drosophila melanogaster Meig. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2017. – Вип. 29. – С. 41–48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/
 • Дика Л.Д., Страшнюк В.Ю. Вплив мікрохвиль на прояв ефекту положення гена мозаїчного типу у Drosophila melanogaster Meig. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Т. 23. – С. 363–368.
  http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/issue/view/Faktory_V23_2018
 • Скоробагатько Д.О., Страшнюк В.Ю., Мазілов О.О. Індекси добору у нащадків Drosophila melanogaster Meig. після гострого γ-опромінювання // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 86-91. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1144
 • Skorobagatko D.A., Mazilov A.A., Strashnyuk V.Yu. Endoreduplication in Drosophila melanogaster progeny after exposure to acute γ-irradiation // Radiat Environ Biophys. 2020. Vol. 59. No 2. P. 211-220. DOI 10.1007/s00411-019-00828-8
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00411-019-00828-8
 • Вакуленко Є.В., Коптевцова Є.С., Григор’єв Д.С., Страшнюк В. Ю. Сезонні параметри пристосованості та індекси добору в природній популяції Drosophila melanogaster Meig. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2021. – Т. 28. – С. 7–12. https://doi.org/10.7124/FEEO.v28.1367
 • Strashnyuk V.Yu., Shakina L.A., Skorobagatko D.A. Variability of polyteny of giant chromosomes in Drosophila melanogaster salivary glands // Genetica. – 2023. – Vol. 151(1). – P. 75–86. https://doi.org/10.1007/s10709-022-00168-4