Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Багацька Наталія Василівна

Багацька Наталія Василівна

Вчений ступіть: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри генетики і цитології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Навчальна робота

навчальні дисципліни

 • спецкурси «Цитогенетика людини», «Медична генетика»

– підручники, навчальні посібники для вищих начальних закладів:

Цитогенетика людини: Навчальний посібник. – 2014. – Вид-во: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 164 с.

– інші видання

Коренєв М.М., Лебець І.С., Шевченко Н.С., Багацька Н.В. [та ін.] Остеоартроз у підлітків (діагностика, механізми розвитку, лікування). Монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 176 с.

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

 • Дослідження генетичних аспектів мультифакторних захворювань (ревматичних, ендокринних, психічних). Галузь досліджень – медична генетика, цитогенетика людини.

Наукові публікації

Понад 330 наукових публікацій:

 1. Багацька Н.В. Застосування імуногенетичного аналізу у прогнозі клінічних форм затримки статевого розвитку у хлопців // Український журнал дитячої ендокринології. – 2013. – №3. – С.12-16.

 2. Багацкая Н.В., Аль-Анни Инас Гхассан Свидан. Частота спонтанного мутагенеза при депрессивных расстройствах у детей и подростков с отягощенным семейным анамнезом по психическим заболеваниям // Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2013. – Вип.17, №1056. – С.67-73. – (Серія Біологія). DOI: 10.26565/2075-5457

 3. Kovaleva V.I., Bagatskaya N.V. Cytogenetic effects in peripheral blood lymphocytes in the offspring of Chernobyl nuclear power plant accident responders under the influence of mitomycin С in vitro and folic acid in vivo// Cytology and genetics. – 2013. – Vol. 47, N 1. – P. 53-57.

 4. Bagatskaya N.V., Sweedan E. Gh. Spontaneous and induced mutagenesis peculiarities in peripheral blood lymphocytes of patients with depressive disorders // International journal of applied and fundamental research. – 2014. – (ISSN 1996-3955). – N1. [Электронный журнал]. Режим доступа к журналу: URL: www.science-sd.com/456-24475

 5. Bagatskaya N.V., Medzianovska E.V., Nefidova V.E. Individual hypersensitivity of the peripheral blood lymphocytes to the in vitro action of mitomycin C in children and adolescents with juvenile rheumatoid arthritis // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2015. – Vol.6, № 2(12). –Р. 593-598.

 6. Коренєв М.М., Лебець І.С., Шевченко Н.С., Багацька Н.В. [та ін.} Остеоартроз у підлітків (діагностика, механізми розвитку, лікування) Монографія. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 176 с.

 7. Багацкая Н.В., Глотка Л.И. Вклад наследственности в формирование тревожно-фобических расстройств у детей и подростков // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип.4, Т.1 (133) .– С. 201-207.

 8. Рання діагностика тривожних розладів у дітей та підлітків / Т.Ю. Проскурина, Е.А. Михайлова, Н.В. Багацька // Інформаційний лист, Х., 2017. – 3с.

 9. Багацька Н.В. Спосіб визначення хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові хворих із тривожно-фобічними розладами // Патент на корисну модель № 115316 МПК (2017.01) А61В 10/00, G01N 33/48. Заявлено 07.11. 2016. Опубл.10.04.2017. Бюл. №7 – 4 c.
 10. Начетова Т.А., Багацкая Н.В. Вторичная аменорея у девочек-подростков: клинико-генетические аспекты // Монография. Изд-во: Open Science Publishing, Raleigh, North Carolina, USA, 2018. – 170 p.
 11. Михайлова Е.А., Проскурина Т.Ю., Багацкая Н.В. Тревога и фобии у детей и подростков. Что делать, если…?//Научное пособие. – Х., Из-во: ООО «Дом рекламы», 2018. – 85 с.
 12. Багацька Н.В. Оцінка рівня хромосомних аберацій у лімфоцитах крові хворих з різними формами тривожних розладів in vitro // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4, Т.2 (147). – С.124-127. Doi: 10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-124-127
 13. Шутова О.В., Багацька Н.В. Генеалогічні особливості сімей дітей і підлітків, хворих на жовчнокам’яну хворобу // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т. 20, № 5(110). – С.655 – 659. Doi: 10.14739/2310-1210. 2018.5.141716
 14. Bagatska N.V. Features of the chromosomal apparatus in adolescents with depressive behavioral disorders // Global academics. International Journal of Advance Researches. – 2019, December. – N.5(6). – P. 44-49.
 15. Bagatska N. [et al.]. Genealogical analysis of patients with mental disorders // 19th WPA World Congress on Psychiatry Lisbon, Portugal on 21-24 August, 2019.
 16. Багацкая Н.В., Нефидова В.Е., Якименко С.В. Случай редкой цитогенетической аномалии хромосомы Х 46,Х delХ(q13→ter) у девочки с задержкой полового развития // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 2(16). – С. 58-61.
 17. Bagatska N. [et al.]. To the problem of nontoxic diffuse goiter, which is associated with delayed puberty in adolescents of both sexes // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – Спец. випуск. – С. 294-295.
 18. Bagatska N. [et al.]. Comparative assessment of frequency of chromosomal disturbances in lymphocytes of blood of girls with the hypomenstrual molimina // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – Спец. випуск. – С. 296-297.
 19. Bagatska N. [et al.].  Cytogenetic status children and adolescents, the health of the Diabetes mellitus I // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – Спец. випуск. – С.134-135.
 20. Багацька Н.В., Глотка Л.І.. Сухов В.І. Аналіз родоводів хворих із психічними розладами // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. – К., 2019. – Вип.24. – С. 188-192. Doi: 10.7124/FEEO.v24.1099
 21. Багацька Н.В., Нефідова В.І., Медзяновська О.В. Особливості хромосомного апарату у пацієнтів із ювенільним ідіопатичним артритом із супутньою мультифакторною патологією // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. – К., 2019. – Вип.24. – С.193-196. Doi: 10.7124/FEEO.v24.1100
 22. Genealogical analysis of patients with mental disorders / N. Bagatska [et al.] // 19th WPA World Congress on Psychiatry Lisbon, Portugal on 21-24 August, 2019.
 23. Михайлова Е.А., Багацька Н.В., Матковська Т.М., Мительов Д.А., Глотка Л.І. Клініко – біологічний аспект депресивного розладу поведінки у підлітків // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип.1(155). – С. 337-341.

Аспіранти, яких підготувала

 • Глотка Людмила Іванівна (2010)
 • Нефідова Валентина Іванівна (2011)
 • Аль-Ані Інас Гхассан Свідан (2015)
 • Медзяновська Олена Володимирівна (2016)